VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Jätevedet

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva laki ja asetus ovat aiheuttaneet paljon epätietoisuutta. Lue seuraavasta, mistä on kysymys ja mitä nyt pitää tehdä.

Miksi jätevesien oikea käsittely on tärkeää?

Jätevesissä on tyypillisesti fosforia, typpeä, orgaanisia aineksia ja bakteereita. Fosfori ja typpi, joita on mm. pesuaineissa, rehevöittävät vesiä ja lisäävät levän kasvua. Orgaaniset ainekset, kuten ruoantähteet, kuluttavat happea aiheuttaen mm. hajuhaittoja. Suolistobakteerit ovat terveysriski. Puutteellisesti käsiteltynä ne pilaavat asuinympäristöä, kaivoja ja vesistöjä. Vastuu jätevesien käsittelystä on aina kiinteistönhaltijalla.

Mitä jätevesiasetus määrää?

Asetus määrää haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmille:

  • Puhdistustasovaatimuksen, eli rajat, minkä verran jätevesistä on poistettava orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä ennen ympäristöön päästämistä.
  • Selvilläolovaatimuksen, eli kiinteistöllä tulee olla selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
  • Huolto- ja seurantavaatimuksen, eli kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huoltotoimenpiteistä.
  • Jätevesisuunnitelman rakennusluvan saamiseksi

Selvilläolovaatimus

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä, eli dokumentoitu tieto siitä, paljonko ja millaisia jätevesiä kiinteistössä syntyy ja mitä jätevesille nyt tapahtuu. Tämä vaatimus on voimassa välittömästi. Asia hoituu helpoiten niin, että täytät selvityslomakkeen ja säilytät sen kiinteistön dokumenttien mukana.

Hae lomake Janakkalan kunnan sivuilta
Hae lomake Hämeenlinnan kaupungin sivuilta

Huolto- ja seurantavaatimus

Kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta. Selvityksen ja ohjeet voi tehdä itse tai teetättää suunnittelijalla, joka samalla arvioi, täyttääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Myös nämä lomakkeet löydät edellä olevien linkkien takaa.

Puhdistustasovaatimus

Asetus määrää tasot, minkä verran jätevedestä on poistettava haitallisia aineita. Sopivan jäteveden käsittelyjärjestelmän valinta edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia. Tarvittavat toimenpiteet eivät välttämättä vaadi mittavia investointeja. Valtaosalla vapaa-ajan asunnoista, joissa jätevesien määrä on vähäinen, säädökset eivät aiheuta mitään rakentamistoimenpiteitä.

Herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla ja pohjavesialueilla kunta edellyttää perusvaatimuksia korkeampaa puhdistustasoa. Huomaa, että Kyöstilänharjun ja Valajärven pohjavesialueet sijaitsevat aivan Valajärven tuntumassa.

Puhdistustasovaatimus koskee välittömästi uudisrakennuksia. Muiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyn oltava asetuksen mukaisella tasolla 15.3.2016. Vaatimuksista voi vapautua tilapäisesti ikä- tai sosiaalisin perustein. Vapautusta haetaan kunnalta.

Jätevesisuunnitelma

Jos rakennat uutta tai peruskorjaat vanhaa, tarvitset jätevesisuunnitelman, joka vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen tai rakentamista koskevan ilmoituksen liitteeksi. Suunnitelma täytyy laadituttaa pätevällä suunnittelijalla. Edellytä, että suunnittelija esittelee useita erilaisia vaihtoehtoja. Kysy kunnasta lisätietoja

Millainen käsittely jätevesille tarvitaan?

Kun kiinteistöä ei voi liittää kunnan jätevesijärjestelmään, jätevedet on käsiteltävä tontilla. Käsittelymenetelmä riippuu veden käytöstä, rakennuksen varustelutasosta ja tontin koosta. Huomaa, että osa Valajärven ympäristöstä kuuluu pohjavesialueeseen, mikä myös vaikuttaa asiaan.

Kun kiinteistö on ”vedenkäytön kannalta vaatimaton” - eli talousvesi kannetaan sisään tai johdetaan tilapäisellä vesijohdolla, kiinteistössä ei ole vesivessaa, kiinteää lämminvesijärjestelmää eikä pesukoneita - sen vähäiset jätevedet voi johtaa maahan sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisena kiinteistö täyttää jätevesiasetuksen määräykset, eikä vaadi toimenpiteitä.

Muista kuitenkin, että saunavesiä ei saa päästää suoraan järveen, vaan imeytyskohdan tulee olla rannasta vähintään 10 metrin päässä.

Jos kiinteistössä on esimerkiksi lämmin suihku tai pesukoneita, näin syntyvät ”harmaat jätevedet” on aina käsiteltävä ennen maahan imeyttämistä. Käsittelyksi riittää 1-2 saostuskaivoa, josta jätevedet johdetaan imeytyskenttään tai maasuodattamoon. Imeytyskentän minimietäisyydet vesistöstä, talousvesikaivosta, pohjaveden korkeudesta sekä naapurin rajasta, tiestä ja rakennuksista on määrätty ohjeissa.

Jos kiinteistössä on WC, vedenpuhdistusjärjestelmässä tulee olla vähintään 3-osainen saostussäiliö. Jos WC-vedet kerätään umpisäiliöön, josta loka-auto ne tyhjentää, tai jos käytössä on kompostoiva käymälä, riittää kun vain harmaille jätevesille on edellä kuvattu maaperäkäsittely. Pohjavesialueella myös astianpesukoneen jätevedet on johdettava umpisäiliöön.

Ympärivuotisesti asuttu kiinteistö, jonka tontilla ei ole tilaa imeytyskentälle, saattaa tarvita pienpuhdistamon.

Onko nykyinen puhdistusjärjestelmäni riittävä?

Arvioi oman kiinteistösi jätevesikuorma ja selvitä nykyisen puhdistusjärjestelmäsi toimintatapa täyttämällä edellä mainittu selvityslomake.
Tarkista, sijaitseeko kiinteistösi pohjavesialueella.
Tutustu Janakkalan kunnan jätevesisuosituksiin.

Jos järjestelmä ei ole kunnossa, kannattaa ryhtyä heti toimenpiteisiin, jotta kaikki olisi kunnossa keväällä 2016. Muista, että iso osa Valajärven fosforikuormasta tulee asutuksesta. Kiinteistön laatu ja arvo nousee, kun jätevesiasia on kunnossa.

Kustannusten säästämiseksi voi olla järkevää miettiä naapureiden kanssa yhteistä järjestelmää. Selvitä mahdolliset avustukset: ks. Vesihuollon rahoitus ja avustukset

Mitä voin tehdä jätevesikuormani vähentämiseksi?

  • Säästä vettä
  • Kompostoi ruoantähteet, älä huuhdo niitä viemäriin
  • Älä päästä viemäriin sinne kuulumattomia aineita
  • Käytä fosfaatittomia pesuaineita, älä annostele liikaa
  • Käytä astian- ja pyykinpesukoneita täysinäisinä
  • Jos olet uudisrakentaja, harkitse kuivakäymälä-vaihtoehtoa vesivessan sijaan

Mistä lisää tietoa?

www.hameenlinna.fi/jatevesi
Ympäristötarkastaja Reijo Hemilä, puh. (03) 621 3760
Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, puh. (03) 621 3764
Rakennustarkastaja Juhani Nieminen, puh. (03) 621 5084 (Hämeenlinnan alue, rakennus- ja toimenpideluvat)
Janakkalan jätevesiohje
Janakkalan kunnan rakennustarkastaja Pertti Kähkönen, puh. (03) 680 1337
www.ymparisto.fi - Ympäristöhallinon jätevesiohje
www.vesiensuojelu.fi - Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
www.huussi.net - Millainen on hyvä kuivakäymälä.

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys