VALAJÄRVEN
 SUOJELU-
 YHDISTYS ry
 
Haku

Valajärven Suojeluyhdistys ry

Tervetuloa Valajärven Suojeluyhdistyksen nettisivuille!

Nämä sivut esittelevät sinulle kauniin Etelä-Hämäläisen pikkujärven ja aktiivisen yhdistyksen, joka kantaa huolta Valajärven hyvinvoinnista. Täältä löydät tietoa yhdistyksemme toiminnasta, tapahtumista ja palveluista.

Ajankohtaista

Koivusaaresta luonnonsuojelualue

Hämeenlinnan kaupungin hakemuksesta ja ELY-keskuksen päätöksellä Valajärven Koivusaari on määrätty luonnonsuojelualueeksi. Tästä seuraa eräitä alueen käyttöä koskevia rajoituksia.

Luonnonsuojelualueella on kielletty

 • metsänhakkuu ja lahopuun poisto
 • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen
 • maa-ainesten ottaminen sekä kaikenlainen maa- ja kallioperän vahingoittaminen
 • rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja polkujen rakentaminen
 • kasvien, kasvinosien ja sienten ottaminen tai vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • tulenteko
 • liikkuminen moottoriajoneuvoilla
 • roskaaminen ja muita ihmisiä häiritsevä toiminta
 • kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

Luonnonsuojelualueella sallitaan

 • liikkuminen jalan tai hiihtäen
 • marjojen ja ruokasienien poiminta
 • vieraslajien poistaminen
 • tilapäinen leiriytyminen
 • mahdolliset ELY-keskuksen ja kaupungin yhdessä sopimat alueenluonnonarvoja turvaavat toimet
 • moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö virka-, sairaankuljetus-, paloja pelastustehtävissä"

Lue ELY-keskuksen päätös

Luistelurata ja hiihtoladut on avattu.

Järven ympäri on taas vedetty hiihtoladut sekä aurattu luistelurata. Jään pinta on paikoin epätasainen, minkä vuoksi rata soveltuu paremmin polkukelkkailuun.

Mökkiläisten jätehuolto 2017

Yhdistyksen kustantamat jätesäiliöt ovat talvitauolla ensi kevääseen saakka. Kotakalliontielle jää yksi pytty talvikäyttöön ja sen kustantaa Kotakalliontien yhteisö.

Vesistöopas

Suomen Luonnonsuojeluliitto on julkaissut erinomaisen Vesistöoppaan, joka lyhyesti ja kansantajuisesti kertoo Suomen vesistöistä ja niiden ekosysteemeistä sekä esittelee vesiensuojelun perusteet ja käsitteistön. Tästä julkaisusta on hyötyä mm. KVVY:n tutkimustulosten ymmärtämiseen.
Avaa tästä,

Pohjaeläintutkimuksen tuloksia

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys KVVY on saanut valmiiksi Valajärven laajaan tutkimusprojektiin liittyvän tutkimuksen, jossa kartoitettiin järven ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella. Tutkimuksen yhteenveto kuuluu näin:

Valajärven rantavyöhykkeet ovat yleisesti ottaen hyvässä tai erinomaisessa tilassa pohjaeläimistön perusteella. Syvänteissä esiintyy kuitenkin runsaasti sulkasääsken toukkia ja rehevän pohjan surviaissääsken toukkia; ekologinen tila on ainoastaan tyydyttävä. Syvänteen happitaloudessa voi olla ajoittaisia häiriöitä, tai alusveden kierto ja hapettuminen voivat jäädä vaillinaiseksi keväisin ja syksyisin. Syvännealueiden happitalouden häiriöillä on merkittävä alentava vaikutus pohjaeläinyhteisön rakenteeseen ja lajien runsaussuhteisiin, täten myös ekologisen luokan määräytymiseen.
Rantavyöhykkeen pohjaeläinlajisto on monipuolista ja lajirikasta. Siellä esiintyy monia erilaiselle kuormitukselle herkkiä lajeja, joten myös rantavyöhykkeen lajiston perusteella Valajärvi on erinomaisessa tilassa.


Lue koko raportti tästä.

Valajärven laaja tutkimusprojekti käynnissä

Valajärven suojeluyhdistys toteuttaa joulukuusta 2016 kesään 2018 ulottuvan laajan tutkimusprojektin, jonka aikana tutkitaan Valajärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua sekä järven pohjan koostumusta ja eliöstöä. Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY). Lisäksi saamme apua Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijoilta tutkimuskokonaisuudessa, mm. näytteiden ottamisessa. Projektin tuloksena saamme paitsi tarkkaa tietoa järvestämme myös suositukset järven kunnostusta ja veden laadun ylläpitoa varten. Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin maaseuturahaston Leader-ryhmä Linnaseutu. Lisätietoja hankkeesta antaa Pekka Koskinen pekka.koskinen(at)bravelogistics.fi.

EU-lippu Leader-logo Linnaseutu-logo

Tietoa Valajärven pohjan kartoituksesta

Elokuussa 2015 Meritieto Oy:n mittausvene tutki Valajärven pohjan korkearesoluutioisella monikeilaimella. Mittauksella saatiin tarkka kuva järven pohjan muodoista yli 1,5 m syvältä alueelta, jonne luotainvene pääsi. Sivutuotteena saatiin myös järvenpohjan kovuuden vaihtelua kuvaava kartta sekä kuvia kalaparvien esiintymisalueista.

Syvyyskartta
Syvyyskartta

Katso kuvakokoelma järven pohjakartassa näkyvistä mielenkiintoisista kohteista tästä.

Mittausdatan jälkikäsittelyssä syntyneet tarkat 2- ja 3-ulotteiset topografiakartat järven pohjasta, järvenpohjan kovuutta kuvaava backscatter-kartta sekä karttojen tutkimiseen tarvittava katseluohjelma ovat Dropbox-pilvipalvelun kansiossa, jonka sisältö on ladattavissa alla olevasta linkistä. Tutustu ensin kansiossa oleviin sisällysluetteloon ja ohjeeseen ennen kuin aloitat muun aineiston lataamisen.

Tutustu Valajärven pohjan tutkimusdataan.

Millaista vettä juot?

Kesällä 2015 Valajärven Suojeluyhdistys kiinnitti huomiota mökkien juomavesikaivojen veden laatuun. Tässä asiassa lähestyimme Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:tä, joka on Suomen johtava ympäristö- ja tutkimuspalvelujen tuottaja. Sen palveluihin kuuluu mm. sertifioitu näytteenotto, laboratorioanalyysit ja neuvonta.

KVVY:n Tampereen laboratorion johtaja Sirpa Väntsi laati meitä varten tekstin kaivovesistä ja niissä mahdollisesti piilevistä ongelmista ja kävi Muikkubileissä kertomassa asiasta. Lue Väntsin teksti.

Jos haluat analyysin kaivosi vedestä, kannattaa kertoa, että olet Valajärven suojeluyhdistyksen jäsen. Katso yhteystiedot ja muita lisätietoja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta.

Perämoottoreiden käyttökielto

Lähes 30 vuotta voimassa ollut epävirallinen sopimus, joka kieltää bensamoottoreiden käytön Valajärvellä, on nyt virallisesti vahvistettu vesiliikennelain mukaisesti. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 19.5.2015 määrännyt Valajärvelle polttomoottorikäyttöisten perämoottoreiden käyttökiellon. Hämeenlinnan kaupunginhallitus, Janakkalan kunnanhallitus, Hämeen poliisilaitos ja Liikennevirasto ovat antaneet käyttökieltoa puoltavan lausunnon. ELY-keskuksen perusteluiden mukaan ”käyttökielto on tarpeen yleisen luonnon virkistyskäytön ja Valajärven veden laadun puhtaana säilymisen turvaamiseksi sekä vesilläliikkujien yleisen turvallisuuden vuoksi”. Lisäksi perusteluissa viitataan Valajärven erityisominaisuuksiin (matala latvajärvi, runsas loma-asutus).

Sähköperämoottoreiden käyttö on Valajärvellä sallittu.

Onko rannassasi haitallista isosorsimo-kasvia

Valajärvessä on havaittu olevan haitallista isosorsimo-kasvia, mistä ilmoitettu valtakunnalliseen haittakasvi-rekisteriin. Seuraamme tilannetta ja raportoimme siitä tässä sivustossa.
Mikä on isosorsimo?
Tässä on vinkki isosorsimon poistamiseksi

Retkeile Valajärvellä

Tee retki Valajärvellä. Järvellä ja järven ympäristössä on useita kiinnostavia kohteita:

 • Puhinniemen luonnonsuojelualue ja kivikautinen asutuspaikka, jossa on museoviraston informaatiotaulut.
 • Kaloisten kyläyhdistyksen laavu. Laavulla voi pitää hyvin evästauon.
 • Kakarisaari (saarella ei ole virallista nimeä kartassa), joka toimii talven hiihtäjille mukavana nuotiopaikkana ja kesällä kiinnostavana retkikohteena.
 • Ollanoja, joka laskee järven pohjoispäästä Kaartjoen kautta Haapajärveen. Ojan ylitse menee kaunis pieni silta ja sillan itäpuolella on valtava siirtolohkare, jonka päällä kasvaa iso mänty.
 • Jyrkinkalliosta parisataa metriä länteen on järvessä viitisenkymmentä metriä rannasta suuri kivilohkare. Kiven nimi on Möyhä.
 • Etsi geokätköjä! Valajärven ympäristöön on piilotettu kymmeniä geokätköjä. Tutustu tähän mielenkiintoiseen harrastukseen ja samalla lähiympäristösi nähtävyyksiin. Katso www.geocache.fi

Veden lämpötila

Veden lämpö 5 pv

Kuuntele Valajärven valssi

 

© 2007-2018 Valajärven suojeluyhdistys